GDPR - Zásady zpracování osobních údajů 

 

společnosti 
TOVÁRNA - DESIGN s.r.o. se sídlem Eliášova 827/22, 160 00 Praha 6, 
IČ: 26177471 (dále jen „Správce“). 

V tomto dokumentu bychom Vás chtěli informovat o zásadách, podle kterých zpracováváme 
vaše osobní údaje a analyzujeme některé aspekty chování návštěvníků našich webových 
stránek. Dále bychom Vás rádi chtěli informovat o Vašich právech s tímto souvisejících. 
Ochrana Vašich osobních údajů a Vašeho soukromí je pro nás skutečně důležitá, proto s Vašimi 
osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy dbáme o 
jejich náležitou ochranu. O naši (ale i vaši) ochranu osobních údajů se starají prověření 
specialisté. 
Tyto informace jsou volně dostupné jak na našich webových stránkách, tak přímo na naší 
pražské provozovně. Vždy, když od Vás získáváme osobní údaje, se na tyto zásady 
odkazujeme a umožňujeme Vám si tyto zásady přečíst a informovat nás o naší politice při 
zpracování osobních údajů. Naše společnost si (nejen) na webových stránkách vždy klade za 
cíl informovat naše zákazníky, a to tou nesrozumitelnější cestou.  
Pokud by Vám i přesto nebylo něco jasné, neváhejte se na nás obrátit s dotazem či 
připomínkou, rádi vám kterýkoli pojem nebo pasáž vysvětlíme.  

Kontaktní údaje: 

Adresa: Eliášova 827/22, Bubeneč, 160 00 Praha 6 
E-mail: krystof.sykora@tovarna-desing.cz 

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen 
„GDPR“), zákona o zpracování osobních údajů a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách 
informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. 


1.    Základní pojmy


Subjekt údajů: Fyzická osoba (spotřebitel i osoba samostatně výdělečně činná), k níž se osobní 
údaje vztahují (dále také „Vy“ či „zákazník“); 
Osobní údaj: Veškeré informace o identifikovaném nebo identifikovatelném zákazníkovi; 
identifikovatelným zákazníkem je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, 
zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, 
síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, 
psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby (dále jen 
„údaje“); 
Správce: Subjekt, který určuje účel a prostředky pro zpracování osobních údajů, provádí 
zpracování a nese za toto zpracování odpovědnost. Správcem osobních údajů je 
společnost TOVÁRNA – DESIGN s.r.o., IČ: 26177471 (dále jen „Správce“); 
Zpracovatel: Subjekt, který na základě zákona nebo z pověření správce zpracovává osobní 
údaje pro správce, a to na základě smlouvy o zpracování osobních údajů (dále jen 
„zpracovatel“ či „obchodní partner“); 
Webové stránky: Webové stránky dostupné na https://darky-eshop.cz;  
Účel zpracování osobních údajů: Důvod, proč jsou osobní údaje zpracovávány. Takovým 
důvodem může být např. plnění smlouvy, správa uživatelských účtů, vyřizování podnětů a 
stížností, zasílání obchodních sdělení či zobrazování reklam na základě zájmů zákazníků; 
Rozsah zpracování osobních údajů: Výčet konkrétních kategorií osobních údajů zákazníka 
zpracovávaných pro určitý účel; 
Cookies: Krátké textové soubory, které si ukládá Váš webový nebo mobilní prohlížeč. Většina 
souborů cookie obsahuje jedinečný identifikátor, tzv. ID souboru cookie. Jedná se o řetězec 
znaků přiřazovaný webovými stránkami a servery tomu prohlížeči, který soubor cookie uložil. 
To umožňuje webovým stránkám a serverům jednotlivé prohlížeče rozlišit a identifikovat. 
Soubory cookie se používají pro zlepšení fungování webových stránek, vyhodnocení jejich 
návštěvnosti a za účelem lepšího cílení marketingových aktivit. Procházíte-li naše webové 
stránky, předpokládáme, že souhlasíte s používáním těchto souborů. 

2.    Jaké osobní údaje jsou zpracovávány? 

Správce a jeho smluvní zpracovatelé v návaznosti na příslušný právní titul a účel zpracování 
zpracovávají následující osobní údaje, respektive kategorie osobních údajů: 
a) identifikační a adresní údaje: např. jméno, příjmení, doručovací nebo jiná kontaktní 
adresa, adresa odběrného místa, sídlo podnikání, IČO, DIČ; 
b) elektronické kontaktní údaje: např. telefonní číslo, e-mailová adresa; 
c) jiné elektronické údaje: IP adresa, cookies; 

d) další osobní údaje spojené se smluvním vztahem: číslo bankovního účtu, historie 
objednávek; 
e) další osobní údaje: typicky údaje poskytnuté zákazníkem v objednávkovém formuláři či 
v jiných dokumentech a při komunikaci s námi, a to včetně pozdějších aktualizací. 

3.    Jaký je původ osobních údajů? 

Zpracováváme údaje, které nám sdělíte např. při objednávce našich služeb, registraci 
uživatelského účtu, komunikaci s námi. Typicky jde o: 
a) identifikační a adresní údaje; 
b) elektronické kontaktní údaje; 
c) další osobní údaje spojené se smluvním vztahem. 
A dále údaje, které získáváme automaticky na základě toho, že procházíte naše webové 
stránky. Typicky jde o: 
d) jiné elektronické údaje: 
• cookies, 
• webová stránka, z níž jste na naše webové stránky přišli; 
• IP adresa; 
• datum přístupu a doba přístupu; 
• vyhledávací dotazy; 
• kód odpovědi http a https; 
• přenášené skupiny dat; 
• údaj o prohlížeči a operačním systému počítače. 

4.    Proč jsou osobní údaje zpracovávány? 

Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány pro následující účely: 
a) Plnění smluvního vztahu 
Účel: Na základě smlouvy s námi máte nárok na objednané zboží. Naproti tomu my 
máme nárok na zaplacení sjednané ceny. Abychom mohli splnit svou část a 
zkontrolovat splnění Vaší části závazku, potřebujeme zpracovávat Vaše identifikační a 
adresní údaje, kontaktní údaje a další osobní údaje spojené se smluvním vztahem 
(např. číslo účtu). 
Právní základ: Zpracování osobních údajů pro účel plnění smluvního vztahu je 
odůvodněno smluvním vztahem mezi Vámi a námi. Poskytnutí osobních údajů je v 
tomto případě smluvním požadavkem, bez něhož není možné smlouvu uzavřít. 
Doba uložení: Doba uložení údajů je dána dobou trvání smluvního vztahu zákazníka se 
námi. 

b) Správa zákaznických účtů 
Účel: Zákazníci se mohou na našich webových stránkách registrovat spravovat svá 
osobní nastavení. Pro tento účel musíme zpracovávat Vaši e-mailovou adresu, 
případně nám můžete poskytnout též jméno, příjmení a telefonní číslo. Tyto údaje pak 
slouží pro jednodušší objednání našich výrobků. 
Právní základ: Zpracování osobních údajů pro účel správy zákaznických účtů je 
odůvodněno Vaším souhlasem. Poskytnutí osobních údajů je v tomto případě 
dobrovolné, bez něj by ale nebylo možné se registrovat. Svůj souhlas můžete kdykoliv 
odvolat. 
Doba uložení: Doba uložení údajů je dána dobou trvání Vašeho souhlasu. Za odvolání 
souhlasu budeme považovat nepřihlášení se do zákaznického účtu po dobu delší než 5 
let. 
c) Komunikace se zákazníky, hodnocení spokojenosti, publikace recenzí, vyřizování 
podnětů, stížností a reklamací 
Účel: Vaše údaje používáme ke správě vašich dotazů, doporučení sortimentu, 
vyřizování podnětů, stížností s naší telefonickou podporou. Rovněž Vás můžeme 
kontaktovat žádostí o vyplnění dotazníku spokojenosti.  

Vaše údaje používáme i pro to, abychom Vás oznamovali stav objednávky a 
upozorňovali Vás na neuhrazení sjednané ceny. V případě, že nedokončíte svoji 
objednávku, můžeme Vám poslat e-mail či SMS s připomenutím, že jste tuto 
objednávku nedokončili. Věříme, že jde o užitečnou službu, protože díky ní můžete 
pokračovat v započaté objednávce a nemusíte znovu zadávat celou objednávku od 
začátku. 

Dále Vaše údaje zpracováváme také v případech uplatňování Vašich práv z vadného 
plnění a při výkonu Vašich práv v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů. 

Právní základ: Zpracování osobních údajů pro účel komunikace se zákazníky, 
hodnocení spokojenosti, vyřizování podnětů, stížností a reklamací je odůvodněno 
naším oprávněným zájmem na možnosti komunikovat se zákazníky. Poskytnutí 
osobních údajů v tomto případě není zákonným či smluvní požadavkem. Nemáte tak 
povinnost nám pro tento účel své osobní údaje poskytnout.  

Doba uložení: Doba uložení údajů dána dobou trvání smluvního vztahu zákazníka s 
námi a následně po dobu 4 let od jeho skončení.  
d) Zasílání obchodních sdělení a nabídka našeho zboží 
Účel: Našim zákazníkům a těm, kteří s tím vyjádřili souhlas, pravidelně prostřednictvím 
emailu zasíláme novinky o našem zboží. Tato obchodní sdělení můžete kdykoli rychle 
a jednoduše přestat odebírat pomocí odkazu pro odhlášení, který je obsažen v každém 
sdělení.  

Pokud tedy jste naším zákazníkem (například pokud jste u nás učinili objednávku), 
můžeme použít Vaši e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytli, k zasílání obchodních 
sdělení o podobném zboží, pokud s tím nevyjádříte nesouhlas. V ostatních případech 
Vás žádáme o souhlas se zasíláním obchodních sdělení o našem zboží, akcích a 
propagačních kampaních společnosti. Informace, které nám poskytnete, jakož i 
informace získané jinak v souvislosti s naším zbožím – jako například údaje o tom, jak 
používáte webové stránky, údaje o provedených objednávkách či informace o Vaší 
účasti na akcích a v soutěžích můžeme použít k personalizaci našich obchodních 
sdělení. O souhlas se zasíláním obchodních sdělení Vás požádáme vždy, kdy je udělení 
souhlasu vyžadováno příslušnými právními předpisy. 

Právní základ: Zpracování osobních údajů pro účel zasílání obchodních sdělení a 
nabídky našeho zboží je odůvodněno Vaším souhlasem, případně naším oprávněným 
zájmem na přímém marketingu. Poskytnutí osobních údajů na základě Vašeho 
souhlasu je v tomto případě dobrovolné, bez něj by ale nebylo možné Vám zasílat 
obchodní sdělení. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Poskytnutí osobních údajů 
v tomto případě není zákonným či smluvní požadavkem. Nemáte tak povinnost nám 
pro tento účel své osobní údaje poskytnout. 

Doba uložení: Doba uložení údajů je dána dobou trvání Vašeho souhlasu. Za odvolání 
souhlasu či skončení oprávněného zájmu budeme považovat, pokud po dobu 5 let 
neotevřete naše obchodní sdělení. 
e) Přímý marketing a tvorba personalizovaného obsahu a reklamy 
Účel: Technologie tvorby personalizovaného obsahu a reklamy nám umožňují 
zobrazovat návštěvníkům, kteří již o naše webové stránky či služby projevili zájem. 
Snažíme se o to, aby se Vám zobrazovala pouze ta reklama, která Vás skutečně zajímá, 
a nikoliv reklama bez jakékoliv vazby k Vaší osobě a zájmům. Na základě historie Vašich 
objednávek, zájmů a chování na webových stránkách Vám může být na našich 
webových stránkách a na webových stránkách a aplikacích třetích stran (včetně 
sociálních sítí) zobrazován personalizovaný obsah a nabídky. Toto umožňují především 
cookies. O správě Vašich preferencí ohledně zpracování cookies se můžete dočíst 
v části Cookies. 
Právní základ: Zpracování osobních údajů pro účel přímého marketingu a tvorby 
personalizovaného obsahu a reklamy je odůvodněno Vaším souhlasem, případně 
naším oprávněným zájmem na přímém marketingu. Poskytnutí osobních údajů na 
základě Vašeho souhlasu je v tomto případě dobrovolné, bez něj by ale nebylo možné 
Vám poskytovat personalizovaný obsah a reklamu. Svůj souhlas můžete kdykoliv 
odvolat. Poskytnutí osobních údajů v tomto případě není zákonným či smluvní 
požadavkem. Nemáte tak povinnost nám pro tento účel své osobní údaje poskytnout. 
Doba uložení: Doba uložení údajů je dána dobou trvání Vašeho souhlasu. Doba uložení 
cookies se může lišit v závislosti na druhu cookies. Některé cookies jsou omezeny 
trváním relace (tzv. relační či session cookies). Tyto se zpracovávají, dokud je prohlížeč 
spuštěn, a po jeho vypnutí jsou automaticky odstraněny. Jiné cookies jsou trvalé

(tzv. persistent cookies). Tyto soubory cookies zůstávají v prohlížeči i po jeho vypnutí až do 
stanoveného data, případně do jejich manuálního smazání uživatelem. Podle těchto 
cookies lze identifikovat počítač uživatele při opětovném spuštění webového 
prohlížeče a prohlížení internetu. Více se o době uložení cookies můžete dočíst v části 
Cookies. 
f) Zlepšování kvality našeho zboží a služeb, analýzy návštěvnosti našich webových 
stránek a Vašeho chování na webových stránkách 
Účel: Vždy se snažíme o zlepšování kvality našich služeb a zboží a Vašich lepších zážitků. 
K vývoji nových služeb a zboží a zlepšování stávajících dochází pomocí zjišťování potřeb 
a přání uživatelů prostřednictvím telefonních hovorů, dotazníků, analýz na webových 
stránkách, zájmu o určité služby a texty apod. 
V souvislosti s procházením našich webových stránek dále zpracováváme informace o 
návštěvnosti, čtenosti, počtu shlédnutých stránek, zařízení, ze kterého přicházíte na 
naše webové stránky, čas strávený na stránkách. Tyto údaje nám pomáhají 
identifikovat hůře přístupná či méně srozumitelná místa našich webových stránek. 
Tyto údaje sbíráme proto, abychom dokázali nabízet kvalitní obsah, který je pro Vás 
uživatelsky přívětivý a abychom rozvíjeli služby, o které máte evidentní zájem. Na 
základě těchto informací naše webové stránky pravidelně vylepšujeme. 
Pokud nechcete, aby se údaje pomocí těchto technologií shromažďovaly, můžete 
využít jednoduchého postupu: většina prohlížečů vám nabízí možnost automaticky 
odmítat mnoho takových technologií, nebo vám dá na výběr, zda je přijmete či 
odmítnete. O správě Vašich preferencí ohledně zpracování cookies se můžete dočíst 
v části Cookies. 
g) Ochrana našich práv, majetku či bezpečí nebo práv, majetku či bezpečí dalších osob 
Účel: Údaje o tom, jak naše webové stránky používáte, či údaje o Vašich objednávkách 
můžeme využít k prevenci či odhalování podvodů, zneužití, protiprávního použití a 
porušení našich obchodních podmínek, jakož i k tomu, abychom splnili rozhodnutí 
soudu či dalších orgánů činných v trestním řízení, orgánů státní správy či podmínek 
stanovených platným právními předpisy. 
Právní základ: Zpracování osobních údajů pro účel ochrany našich práv, majetku či 
bezpečí nebo práv, majetku či bezpečí dalších osob je odůvodněno plněním zákonných 
povinností, případně naším oprávněným zájmem na ochraně našich práv, majetku či 
bezpečí nebo práv, majetku či bezpečí dalších osob. Poskytnutí osobních údajů v tomto 
případě není zákonným či smluvní požadavkem. Nemáte tak povinnost nám pro tento 
účel své osobní údaje poskytnout. 
Doba uložení: Doba uložení údajů je 4 roky od ukončení našich smluvních vztahů, příp. 
4 roky od jejich získání. 

h) Účetní a daňové účely 
Účel: Vaše osobní údaje musíme zpracovávat též proto, že nám to ukládá příslušná 
účetní a daňová legislativa. 
Právní základ: S těmito osobními údaji zacházíme převážně za účely plnění uzavřené 
smlouvy. Plnění smluvních povinností nastává typicky v případě, kdy na základě 
uzavřené smlouvy musíme evidovat v rámci účetnictví faktury nebo jiné daňové 
doklady podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví 
Doba uložení: Účetní údaje jsou zpracovávány po dobu 5 let, daňové doklady po 
dobu 10 let. 

5.    Komu jsou osobní údaje zpřístupněny? 

Vaše osobní údaje jsou zpřístupněny především našim zaměstnancům, kteří tyto údaje 
potřebují pro to, abychom Vám mohli poskytovat naše služby.  
Kromě našich zaměstnanců musíme Vaše osobní údaje předávat různým obchodním 
partnerům, jenž umožňují fungování Správce a pomáhají nám poskytovat Vám kvalitnější, 
přesnější a celkově specifičtější obsah a služby. Zpracovatelům, kterým Vaše osobní údaje 
svěřujeme, velmi pečlivě vybíráme. Spolupracujeme pouze s těmi, kteří jsou schopni zajistit 
taková technická a organizační bezpečnostní opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému 
nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům či k jinému jejich zneužití. Všichni tito partneři jsou 
oprávněni provádět zpracování Vašich údajů výhradně na základě dodatku o zpracování 
osobních údajů, v níž se zavazují k povinnosti mlčenlivosti. Poskytnuté údaje též nesmí využít 
k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili. 
Přístup k Vašim osobním údajům mohou mít následující kategorie našich partnerů (příjemců): 
a) Partneři, kteří pro nás zajišťují přepravu našeho zboží 

 

b) Partneři, kterým poskytujeme údaje za účelem analýzy návštěvnosti našich 
webových stránek, Vašeho chování na webových stránkách a obchodních konverzí 
Snažíme se, aby Váš zážitek z užívání našich webových stránek byl co nejpříjemnější. Proto 
spolupracujeme s partnery, kteří provádí analýzy návštěvnosti a Vašeho chování na našich 
webových stránkách. Díky těmto partnerům máme informace o tom, která část našich 
webových stránek není srozumitelná, kde případně hledáte požadované informace a zda 
je nacházíte, na které nabídky na našich webových stránkách jste klikli apod. Na základě 
těchto informací pak naše webové stránky pravidelně vylepšujeme. 
c) Partneři, kteří nám poskytují své služby, kteří pro nás zajišťují technický provoz určité 
služby, a provozovatelé technologií, které pro naše služby využíváme 
Aby Správce mohl řádně fungovat a poskytovat Vám své služby, musíme spolupracovat 
s celou řadou partnerů, kteří nám poskytují své služby, zajišťují technický provoz určité 


služby nebo provozují technologie, které pro naše služby využíváme. Typicky jde o tyto 
kategorie partnerů: 
• poskytovatelé účetního a daňového poradenství, 
• poskytovatelé IT služeb a hostingu včetně cloudových uložišť, 
• poskytovatelé zabezpečení a integrity našich služeb a webových stránek, 
• poskytovatelé platebních brán (poskytovatelé platebních karet), 
• poskytovatelé právních služeb, advokáti, 
• poskytovatelé tiskových a poštovních služeb, 
• partneři spolupracující s námi ve věrnostních programech, při pořádání 
společenských akcí, seminářů apod. 
d) Orgány veřejné správy 

• Osobní údaje zpřístupňujeme v případě vymáhání práva, pokud to vyžaduje 
zákon nebo je to nezbytné z důvodu prevence, odhalování a stíhání trestných 
činů a podvodů, případně jsme-li jinak ze zákona povinni tak učinit.  
• Může jít o orgány činné v trestním řízení (Policie ČR, státní zastupitelství a 
soudy) či finanční úřady. 
• Předávání osobních údajů těmto příjemcům neprobíhá pravidelně ale pouze 
nahodile, zejména vyžaduje-li to zákon. 

7.    Jakým způsobem jsou osobní údaje zpracovávány? 

Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně. O všech činnostech zpracování 
vedeme řádné záznamy v souladu s příslušnými právními předpisy – zejména se 
jedná o článek 30, Záznam o činnostech zpracování. 

8.    Jaká jsou práva subjektů údajů? 

Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte prostřednictvím našich kontaktních údajů, které 
jsou uvedeny v úvodu těchto zásad. Vyhrazujeme si právo přiměřeným způsobem ověřit 
identitu žadatele o předmětná práva. Pokud se žádosti opakují a jsou zjevně nedůvodné či 
nepřiměřené, můžeme Vám uložit přiměřený poplatek nebo odmítnout žádosti vyhovět. 


a) Právo na přístup k osobním údajům 
Chcete-li vědět, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, máte právo získat od nás 
informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, 
máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup. V případě opakované žádosti 
jsme oprávněni za kopii poskytnutých osobních údajů účtovat přiměřený poplatek na 
základě našich administrativních nákladů. 
b) Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů 
V případě, že se domníváte, že o Vás zpracováváme nepřesné či nepravdivé údaje, máte 
právo požadovat jejich opravu. Rovněž máte právo na doplnění neúplných údajů. Opravu 


či doplnění provedeme bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na naše technické 
možnosti. 
c) Právo na výmaz 
V případě, že již Vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny 
či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, máte právo 
požadovat jejich výmaz. 
d) Právo na omezení zpracování osobních údajů 
V případě, že nemáte zájem o úplný výmaz, ale pouze o dočasné omezení zpracování 
Vašich osobních údajů, můžete po nás požadovat omezení zpracování Vašich osobních 
údajů. 
e) Právo na přenositelnost údajů 
V případě, že chcete, abychom Vaše osobní údaje předali třetími subjektu, můžete využít 
svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít 
k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nebudeme moci Vaší žádosti vyhovět. 
f) Právo vznést námitku 
Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou 
zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu 
veřejné moci nebo pro účely ochrany našich oprávněných zájmů. V případě, že 
neprokážeme, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad 
Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zpracování na základě Vaší námitky bez zbytečného 
odkladu ukončíme. 
g) Právo kdykoliv odvolat souhlas 
Pokud je zpracování Vašich údajů založeno na Vašem souhlasu, máte právo kdykoliv tento 
svůj souhlas odvolat. 
h) Právo na informace o automatizovaném rozhodování, včetně profilování 
Nejste předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném 
zpracování, včetně profilování, které by pro Vás mělo právní účinky nebo by se Vás 
obdobným způsobem významně dotýkalo. 
i) Právo podat stížnost u Dozorového úřadu 
V neposlední řadě máte také právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je 
Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 
234 665 111, web: www.uoou.cz

9.    Jak jsou zpracovávány soubory cookie? 

Soubory cookie jsou využívány většinou webových stránek a serverů při poskytování celé řady 
základních internetových služeb. Pokud nakupujete online, cookies slouží například k tomu, že 
si e-shop pamatuje položky, které jste dříve přidali do nákupního košíku. Soubory cookie také 
umožňují, aby si webové stránky uložily vaše preference (např. jazykové či při přihlašování) a 
použily je při Vaší příští návštěvě. Pomocí souborů cookie lze také shromažďovat statistické 
údaje o aktivitě uživatelů, například počet unikátních návštěvníků stránky za měsíc, které jsou 
pro provozovatele velmi cenné, neboť umožňují poskytovat kvalitnější a uživatelsky 
přívětivější služby.  
Soubory cookie lze dělit dle platnosti na: 
• dočasné cookies (tzv. session cookies), které zůstávají uloženy ve Vašem prohlížeči 
pouze do doby, než zavřete Váš prohlížeč, 
• trvalé cookies (tzv. persistent cookies), které zůstávají dlouhodobě uloženy ve Vašem 
prohlížeči, dokud neuplyne jejich životnost nebo dokud je manuálně neodstraníte 
(doba uložení souborů cookie ve Vašem prohlížeči závisí na nastavení samotné cookie 
a nastavení Vašeho prohlížeče). 
A podle funkcí na: 
• esenciální, které jsou nezbytné pro funkčnost našich webových stránek, 
• preferenční, které umožňují, aby si naše webové stránky zapamatovala informace, 
které mění, jak se webová stránka chová nebo jak vypadá (naoř. preferovaný jazyk 
nebo region, kde se nacházíte), tyto cookies nejsou nezbytně nutné pro fungování 
našich webových stránek, ale zvyšují funkčnost a praktičnost jejich užívání, 
• analytické, které nám pomáhají s analýzou Vašeho zážitku na našich webových 
stránkách (tzv. User Experience) a díky nimž rozumíme, jak používáte naše webové 
stránky, 
• remarketingové, které používáme ke správnému zacílení a pro personalizaci obsahu a 
reklamy, 
• konverzní, pro analýzu výkonu jednotlivých prodejních kanálů, 
• sledovací, které nám v kombinaci s konverzními pomáhají měřit výkon prodejních 
kanálů. 

10. Kde je možné se o zpracování osobních údajů a 
soukromí na internetu dozvědět více? 


Nastavení cookies 
Preference pro zobrazování reklam nebo jejich zakázání můžete nastavit zde: 
• Google: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=cs 
• Seznam.cz: http://www.imedia.cz/ 
Obecně k personalizované reklamě a cookies 
• Google: https://policies.google.com/technologies?hl=cs 
• Seznam.cz: http://www.imedia.cz/ 
• Instagram: https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig 
11. Jsou zpracovávány i údaje o dětech? 
Naše webové stránky nejsou určeny dětem mladším 16 let. Jejich osobní údaje tedy úmyslně 
neshromažďujeme. Pokud zjistíme, že jsme nedopatřením získali osobní údaje o dětech 
mladších 16 let, provedeme kroky k tomu, abychom tyto údaje co nejrychleji vymazali, kromě 
případů, kdy jsme příslušným zákonem vázáni si je ponechat. 
12. Závěr 
Zásady zpracování osobních údajů byly vypracovány a schváleny jednateli společnosti dnem 
25. května 2018, kdy v České Republice začalo platit již zmíněné GDPR. Naše obchodní 
strategie a s ní související způsoby zpracování Vašich osobních údajů se mohou měnit. Pokud 
se tyto zásady rozhodneme aktualizovat, umístíme změny na našich webových stránkách a 
budeme Vás o těchto změnách informovat nejen na již zmíněných webových stránkách, ale i 
na sociálních sítích. Žádáme Vás, abyste si tyto zásady pečlivě přečetli a při další komunikaci 
s námi či užívání našich webových stránek tyto zásady pravidelně kontrolovali.